Magnus Johansson & Son Måleri i Borås  och Varberg AB
Behandling av personuppgifter – information enligt GDPR

Magnus Johansson & Son Måleri i Borås och Varberg AB (nedan Magnus Målar’n) är medvetna om värdet av personlig integritet och är mån om att efterleva gällande dataskyddsregelverk, Dataskyddsförordningen GDPR. Magnus Målar’n säkerställer att var och en får lagstadgad rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Den här texten avser att lämna information till den registrerade om hur Magnus Målar’n behandlar personuppgifter.  

Magnus Målar’n är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som avser kunder, andra affärspartners m.m. som Magnus Målar’n erhåller i samband med att avtal träffas om tillhandahållande av de byggtjänster Magnus Målar’n tillhandahåller, i samband med att annat avtal träffas eller när avtal förbereds eller administreras. Ingen är vid något tillfälle skyldig att lämna personuppgifter till Magnus Målar’n. Utan att det sker har Magnus Målar’n dock inte möjlighet att tillhandahålla sina tjänster eller att ingå andra för verksamheten nödvändiga uppdragsavtal och anställningsavtal.

Magnus Målar’n behandlar personuppgifter om anställda, kunder och andra affärspartner i huvudsak för att utföra och administrera de måleri- och övriga byggtjänster bolaget tillhandahåller, för redovisnings- och faktureringsändamål, samt för att värna sina anställda.   

Dessa personuppgifter behandlas till största del med avtal som laglig grund. Detta gäller för de flesta personuppgifter som Magnus Målar’n erhåller vid och inför såväl kundavtal, entreprenörsavtal och avtal med revisor etc. samt anställningsavtal.

Till viss del behandlar Magnus Målar’n även personuppgifter med rättslig förpliktelse som laglig grund. Detta gäller för bl.a. de personuppgifter som måste behållas av Magnus Målar’n enligt bokföringslagen och ev. annan lagstiftning.

Personuppgifterna sparas enligt skyldighet som åvilar Magnus Målar’n enligt lag. Personuppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Magnus Målar’n:s verksamhet sparas i ett år efter den senaste kontakten.

Magnus Målar’n kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (1) det särskilt överenskommits mellan Magnus Målar’n och dig som personuppgifterna rör, (2) om det är nödvändigt för att Magnus Målar’n ska kunna fullgöra lagstadgad skyldighet i någon form, eller (3) om Magnus Målar’n anlitar någon utomstående leverantör av något slag som utför uppdrag för Magnus Målar’ns räkning.

Du har rätt att utan kostnad begära information från Magnus Målar’n om hur Magnus Målar’n använder personuppgifter som rör dig. Magnus Målar’n kommer på din begäran samt på eget initiativ rätta eller radera personuppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att ta del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med Magnus Målar’ns behandling av dina personuppgifter kan du lämna in klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se; myndigheten kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten) som är svensk tillsynsmyndighet. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.